Category Archives: Bieżące wiadomości

Podziękowanie dla Pana Adama Rucińskiego Burmistrza Środy Śląskiej

                                      

Minął ponad rok odkąd  Rodzinny Ogród Działkowy XX Lecie PZD zmienił siedzibę z ul. Białoskórniczej na nową,  mieszcząca się w  Środzie Śląskiej w Centrum NGO przy ul. Konstytucji 3 Maja nr. 11.

Zarząd wyraża wdzięczność Panu Burmistrzowi Adamowi Rucińskiemu za inicjatywę  umieszczenia  wszystkich organizacji pozarządowych  w jednym miejscu. Posiadamy znakomite warunki lokalowe ze wszystkimi dogodnościami do prowadzenia  działalności statutowej (internet, telefon stacjonarny i węzeł socjalny). Możemy liczyć na pomoc informatyka  w trudnych sytuacjach ze sprzętem IT, a także mamy wsparcie Pana Dyrektora Domu Kultury, (który jest odpowiedzialny za cały budynek NGO) w kontekście dodatkowego wyposażenia.

Nawet podczas  najgorszych dni związanych z pandemią Covid-19  mogliśmy spokojnie prowadzić działalność i nie byliśmy zmuszeni zamykać biura ze względu na zapewnienie nam wszelkich warunków sanitarnych. Zarząd dziękuje Panu Burmistrzowi i Radzie Gminy za przydzielane nam dotacje, które sukcesywnie  pozwalają poprawiać infrastrukturę ogrodową oraz dokonywać zakupów najpotrzebniejszego sprzętu do jej utrzymania. Świetne warunki lokalowe sprzyjają odbywaniu  posiedzeń zarządu, szkoleń nowych działkowców a także przeprowadzenia Walnego Zebrania członków  PZD,  co w poprzedniej siedzibie nie było możliwe.

Zawsze korzystamy z okazji, aby zachęcić mieszkańców do  zostania działkowcem. Posiadamy wolne działki, więc biorąc pod uwagę, że nastała moda na uprawy ekologiczne i bycie EKO, satysfakcja ze spożycia wyprodukowanych przez siebie warzyw i owoców na posiadanej działce gwarantowana. 

                                                                     Zarząd ROD

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD – 03.04.2020

 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD

3 kwietnia 2020 r

Złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego w Środzie Śl.

Szanowni Działkowcy!

Dnia 3 września złożony został wniosek do gminnego budżetu obywatelskiego edycja 2019 r. o zbudowanie parkingu dla samochodów działkowców. Zaplanowane miejsce to obszar dwóch opuszczonych działek zaraz przy mostku na rzeczce Średziance. Od naszej aktywności teraz zależy czy nasz wniosek uda się „przepchnąć”. Wystarczy po prostu zagłosować na stronie średzkiego budżetu obywatelskiego. w sposób elektroniczny lub udać się osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Środzie Śląskiej i zagłosować. Wygrywają wnioski które zbiorą najwięcej głosów!

Poniżej zdjęcia z lokalizacji przewidzianej na parking.

XIAOYI

XIAOYI

 

Budżet obywatelski w Środzie Śląskiej 2019 r.

BUDŻET OBYWATELSKI 
ŚRODA ŚLĄSKA 2019

Ruszyła druga edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Środa Śląska.
Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 350 tys. zł.
Wspólnie zdecydujmy na co przeznaczyć te pieniądze!

Zgłoś zadanie i miej realny wpływ na rozwój Twojej gminy.
Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2019 roku?

Takimi hasłami Urząd Miejski w Środzie Śl. zachęca mieszkańców do aktywności społecznej. Również my, Działkowcy- jako mieszkańcy Gminy Środa Śl. możemy zaobserwować co przydałoby się w infrastrukturze miasta lub  gminy i zgłosić swój projekt. Za pomocą „mapy zdarzeń” dostępnej na https://srodaslaska.budzet-obywatelski.org można przeprowadzić cały proces zgłoszenia swojego wniosku do Budżetu Obywatelskiego. Każdy z mieszkańców ma okazję wejść w rolę radnego i zgłosić do budżetu gminy swój pomysł. Ograniczeniem jest jeszcze kwota finansowania (w tym rozdaniu 100 tyś PLN/projekt), ale rosnący trend  i życzliwość średzkiego Ratusza do aktywowania mieszkańców powoduje, że pieniędzy na ten cel co roku przybywa. Jeżeli ktoś ma pomysł nadający się do budżetu partycypacyjnego, ale nie umie obsłużyć całego mechanizmu strony internetowej, urzędnicy gminy z pewnością pomogą uporać się z tym problemem. Wszystkie szczegóły, dane kontaktowe znajdziemy na specjalnie przygotowanej stronie internetowej https://srodaslaska.budzet-obywatelski.org

 

Krótka historia budżetu obywatelskiego zwanego również partycypacyjnym:

Pomysł narodził się w 1989 r. w Porto Alegre, stolicy leżącego na południu Brazylii stanu Rio Grande de Soul. Porto Alegre jest miastem liczącym ponad 1,3 mln. mieszkańców i jak na brazylijskie standardy jest ono stosunkowo bogate. W 1988 r. Partia Pracowników (Worker’s Party) postępowa partia polityczna która powstała w latach militarnej dyktatury – wygrała w Porto Alegre wybory samorządowe. Kampania wyborcza Partii Pracowników opierała się na hasłach demokratycznej partycypacji (z łaciny particeps – biorący udział) oraz zmianie priorytetów wydatkowania publicznych pieniędzy. Obiecywana była zmiana kierunku strumienia pieniędzy które przez dekady wydawane były na inwestycje w osiedlach i dzielnicach zamieszkiwanych w bogatszych warstwach lokalnej społeczności na rzecz biedniejszych zaniedbanych osiedli  i dzielnic. Po zwycięskich wyborach Partia Pracowników eksperymentowała z różnymi mechanizmami zapewniającymi obywatelom bezpośrednią rolę w podejmowaniu decyzji w sprawach budżetowych Borykając się z finansowymi ograniczeniami, jednocześnie zmieniała priorytety wydatkowania pieniędzy poprzedniej administracji.

Rozpowszechnienie modelu BP można podzielić na trzy okresy:

I Okres eksperymentów (1989-1996) Porto Alegre oraz kilka innych miast w Brazylii.

II Okres ekspansji w Brazylii (1997-2000) Ponad 130 miast zdecydowało się na wprowadzenie mechanizmów wypracowanych w Porto Alegre.

III Ekspansja BP od 2000 r ma miejsce szerokie rozpowszechnienie BP na świecie.

Na przełomie wieku, model Budżetu Obywatelskiego którego głównym celem jest zmniejszane dystansu pomiędzy wybranymi reprezentantami a wyborcami w celu odbudowy zaufania między nimi przywędrował do Europy z tą metodą eksperymentowało 6 europejskich miast. W 2005 r. było ich ponad 50 a 2010 r. było już 100. Sukcesy i zalety zostały dostrzeżone przez rząd brytyjski który opracował Narodową Strategię Rozwoju Budżetu Obywatelskiego i którego celem było wprowadzenie BP we wszystkich samorządach do 2012 r.

Cechy, warunki, modele i korzyści Budżetu Obywatelskiego

-geograficznie określony obszar (dzielnica, miasto)

– regularne spotkania w każdym z wyznaczonych obszarów

-cykl działań który bezpośrednio odpowiada cyklowi budżetowemu

-sieć organizacji i jednostek, które działają na rzecz zaangażowania mieszkańców, poprzez szkolenia, informowanie i mobilizację.

Aby proces tworzenia budżetu nazwać obywatelskim (partycypacyjnym), spełnione muszą być następujące warunki:

  1.     Dyskusja nad sprawami finansowymi i budżetowymi  miasta, podczas której uczestnicy decydują o tym jak wykorzystać ograniczone środki budżetowe.
  2.     Budżet nie powinien ograniczać się do poziomu osiedla ale angażować poziom całego miasta.
  3.     Budżet Obywatelski powinien być ciągłym procesem, nie powinny być to pojedyncze zebrania. Nie wystarczy, aby Rada Miasta była otwarta na publiczną debatę, konieczne jest stworzenie dodatkowych mechanizmów włączenia mieszkańców do dyskusji na sprawami finansowymi.
  4.     Ewaluacja– czyli systematyczne badanie cech konkretnego działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów.

Budżet Obywatelski umacnia legitymacje władzy poprzez dialog i poprawę komunikacji z mieszkańcami – kiedy pochodzący z wyborów przedstawiciele społeczeństwa popierają wprowadzenie BO  znacznie podnosi to poziom zaufania do władz. Pojawia się również upublicznienie procesu tworzenia budżetu w samorządzie a mieszkańcy mają szansę poznać trudy i przeszkody jakie napotykają w swojej pracy przedstawiciele władz. A równocześnie wprowadzenie elementów konsultacyjnych do procesu tworzenia budżetu przyczynia się do zwiększenia odpowiedzialności urzędników. Również dla mieszkańców są korzyści  poprzez pogłębienie demokracji i aktywnego obywatelstwa, łatwy dostęp do informacji na temat sumy zebranych podatków, wydatków i prognoz budżetowych oraz zwiększenia zrozumienia i tolerancji między różnymi grupami mieszkańców.

Reasumując, budżet obywatelski jest nową propozycją na polskiej scenie samorządowej, aktywującą oddolne inicjatywy społeczne. Jest także elementem demokracji bezpośredniej cechującej polityczny system Szwajcarii. Pierwszym polskim miastem które wprowadziło ten eksperyment był Sopot, gdzie rada miasta w 2011 r. dała zgodę na oddanie 1% z budżetu do bezpośredniej dyspozycji mieszkańcom. A już w roku 2013 według Piotra Masłowskiego z rybnickiego CRIS-u trzydzieści  miast w Polsce zdecydowało się na wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego. Patrząc na naszych sąsiadów-legniczanie będą mogli corocznie uczestniczyć w aktywnym projektowaniu lokalnych wydatków. W 2014 roku na realizacje w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczona zostanie kwota do 5% wydatków inwestycyjnych budżetu miasta, czyli około 2 milionów złotych. Na każdy z wyznaczonych obszarów przypadnie ok. 200 000 złotych (dokumentacja oraz wykonanie inwestycji). Dla porównania obywatele niemieckiej Kolonii mają do dyspozycji nawet  około 20 % budżetu miasta  rocznie na projekty obywatelskie w których sami decydują w wydatkach. Tak jak napisał Wojciech Kębłowski w BUDŻET PARTYCYPACYJNY – KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI „ nie należy zapominać, że budżet partycypacyjny to inicjatywa o ogromnych możliwościach, a dotychczasowe z nim eksperymenty w naszym kraju tych możliwości nie wykorzystują. Polskie miasta powinny dokonać szczerego i odważnego wyboru. Z jednej strony mogą ulec pokusie dalszego traktowania budżetu partycypacyjnego jako jednego z wielu narzędzi służących zwiększeniu efektywności lub legitymizacji polityki miejskiej czy projektu wpływającego na ograniczony zakres jej aspektów. Z drugiej strony mogą z budżetu partycypacyjnego uczynić pretekst do przeprowadzenia całościowej i długofalowej reformy systemu zarządzania.

Polskie miasta potrzebują odważnych zmian i odważnych budżetów partycypacyjnych. I choć nie każdy samorząd jest na budżet partycypacyjny gotowy – w wielu problemem jest brak woli politycznej lub (nierzadko pozornie) niska aktywność społeczna – każdy samorząd może

się do niego przygotować. By to zrobić, warto oczywiście inspirować się doświadczeniami innych miast – polskich i zagranicznych – jednakże nie należy skupiać się na szukaniu tzw. „dobrych praktyk” czy idealnych „modelów”. Konkretnych procedur budżetu partycypacyjnego wbrew pozorom nie można swobodnie „kopiować i wklejać” z miasta do miasta. Ich zastosowanie ma sens jedynie wtedy, gdy reprezentują cele i wartości określane w oparciu o lokalny kontekst i zasoby danego samorządu, z których najcenniejszym są zasoby ludzkie, czyli sami mieszkańcy.”

W artykule wykorzystano materiały:

„Dwa miasta” Budżet Partycypacyjny w Rybniku

Budżet Partycypacyjny Krótka Instrukcja Obsługi Wojciech Kębłowski

Wypowiedź radiową Piotra Masłowskiego prezesa CRIS Radio 90 z dnia 01.10.2013 r.

http://www.lbo.legnica.eu/

                                                                                                                                           

Robert Krankiewicz

 

Wycieczka

Zarząd ROD „XX lecie” w Środzie Śląskiej organizuje w dniu 23.05.2018 r. wycieczkę do Arboretrum w Wojsławicach. Zwiedzamy kwitnące ogrody. Koszty wyjazdu i wejścia do ogrodu pokrywa Zarząd ROD. Zapisy w biurze ROD we wtorki i czwartki od 15:00-17:00 lub telefonicznie 607 152 723 do dnia 20.05.2018 godzina 17:00. Ilość miejsc ograniczona w liczbie 20 osób. Wyjazd w dniu 23.05.2018 r. godzina 09:00 z placu przy dworcu PKS w Środzie Śląskiej.

ZOSTAŃ DZIAŁKOWCEM!!!

          Własnoręcznie wyhodowana cukinia, pomidor i kawałek zielonego trawnika oraz międzypokoleniowe rozmowy z działkowcami emerytami, którzy zawsze służą radą i pomocą.

   Spędzanie czasu w kontakcie z przyrodą poprawia koncentrację, dodaje energii. Czas „pogrzebać” w ziemi! Posiadanie działki ogrodowej daje chęć do życia, obowiązek wobec roślin, motywuje do wyjścia z domu. Każda godzina spędzona na działce to lepsza kondycja, mniej wizyt u lekarza i w aptece. Oprócz emerytów, z działek korzysta coraz więcej młodych rodzin z małymi dziećmi, którzy niezaprzeczalnie doceniają znaczenie zdrowych, własnych warzyw i owoców.

Rodzinny Ogród Działkowy w Środzie Śląskiej dysponuje ładnymi działkami z altanami a nawet z własnym ujęciem wody (studnia). Ogrody czekają na chętnych  do ich  przejęcia i zagospodarowania.

Opłaty związane z wstąpieniem do Polskiego Związku Działkowców nie są wygórowane, natomiast otrzymanie działki z altaną, drzewami owocowymi i krzewami w pełni te koszty rekompensują. Wczesną wiosną następuje duże zainteresowanie wstąpieniem do PZD i dzięki zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” chętni mają największy wybór najlepszych altan i działek. Zatem kto pierwszy ten wygrany!

 

Zarząd zaprasza na ul. Białoskórniczą 1A w Środzie Śląskiej.

Wtorek      15:00-17:00

Czwartek   15:00-17:00

Szanowni Działkowcy!

W trosce o pełne zrozumienie istoty tworzenia opłat w ROD XX lecie w Środzie Śląskiej uprzejmie prosimy naszych Działkowców o zapoznanie się fragmentem regulaminu, którego §83 i §84 niniejszym publikujemy. Mamy nadzieję, że informacja o ustalaniu opłat ogrodowych przez wiosenne zebranie walne Działkowców, będzie przyczynkiem do liczniejszego w nim udziału.

„ROZDZIAŁ VIII
Opłaty
ogrodowe
§ 83
 
1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w
częściach przypadających na jego działkę,przez uiszczanie opłat ogrodowych.
 
2. Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca.
 
3.Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
 
1)wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
 
2)opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej
terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
 
3)ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
 
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości
;
5)wydatki związane z zarządzaniem ROD.
 
§ 84
1.Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi
zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na
tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD.
 
2.Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.”
 
 
Podsumowując, wpłaty za ogródki najlepiej wpłacać w danym roku po ustaleniu opłat przez Walne Zebranie Działkowców. Wcześniejsze wnoszenie ich, spowoduje przymus wykonania korekt finansowych (dopłaty lub zwrotu części pieniędzy w przypadku zmiany składki przez walne).
 
                                                          Zarząd ROD XX lecie w Środzie Śląskiej
                            

Podziękowanie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „XX lecie” w Środzie Śląskiej, składa serdeczne podziękowania Panu Adamowi Rucińskiemu Burmistrzowi Miasta Środa Śląska oraz radnym Miasta i Gminy za przyznanie dotacji na wiercenie studni typu „abisynka” na terenie Ogrodu. Szczególne podziękowania chcemy przekazać pracownikom Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO za zaangażowanie i sprawną  obsługę umowy ze strony Gminy.

Wykonanie studni i dostęp do wody znacznie poprawi możliwość upraw, a także uatrakcyjni ofertę ogrodu dla potencjalnych chętnych na użytkowanie działki.

 

Zarząd ROD