Tag Archives: rodzinny ogród działkowy

Walne zebranie

                                                     ZAWIADOMIENIE

                                            Zarząd R.O.D. „XX-lecie” w Środzie Śląskiej

                                                  zaprasza na

                       Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

                         które odbędzie się w dniu 13.04.2024 r.

                        w Centrum NGO – Al. Konstytucji 3-go Maja 11

                      w I terminie godz.  9:30

                      w II terminie godz. 10:00

       

                         PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD      

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
  3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. /merytoryczne i finansowe/  oraz za kadencję.  
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję

                 8. Ocena działalności  Zarządu ROD za 2023r. i za kadencję przez Komisję

           Rewizyjną ROD wraz z wnioskami

  1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
  2. Projekt planu pracy na 2024 r. i projekt   działania na kadencję

                       2024–2028 r.

                 11. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.

                 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję

                       Rewizyjną.

                 13. Dyskusja.

                 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami

      w sprawach.                                                                                                                         a)  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r.

                         oraz za okres kadencji.

                    b)  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. 

c)  Udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.

d)  Zatwierdzenie  sprawozdania z  działalności Komisji Rewizyjnej ROD za      

                         2023 r. oraz  za okres kadencji.

e)  Uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.

                    f)  Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r. 

                    g) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego).

                    h) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

                    i)  Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2024.

               15. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej.

               16. Sprawozdanie  Komisji Wyborczej ,przedstawienie kandydatów do organów                 

                     ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

               17. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej,  i delegatów na 

                       Okręgowy Zjazd Delegatów  PZD. Ogłoszenie wyniku wyborów.

               18. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.

               19. Sprawy różne. 

                 20. Zakończenie obrad.

                Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniach  9 i 11.04. 2024 r.

                w godz. 15:15 do 17:00 w biurze ROD.

                                   

                                     

W czasie obrad Walnego Zebrania działkowców z ROD XX-lecie w gminnym Centrum NGO Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu Janusz Moszkowski wręczył burmistrzowi Adamowi Rucińskiemu Medal Jubileuszowy za zasługi na rzecz PZD.

Gmina Środa Śląska od lat co roku wspiera nas dotacjami, dzięki którym możemy prężnie działać – mówi Ryszard Burgiel, prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych XX-lecie w Środzie Śląskiej. – Co roku wysyłamy do Polskiego Związku Działkowców sprawozdania z otrzymanych dotacji i współpracy z samorządami. Na tej podstawie zarząd PZD podjął decyzję o uhonorowaniu Pana burmistrza, z czego bardzo się cieszymy. Jesteśmy wdzięczni na okazane wsparcie, zarówno Gminie, jak i Domowi Kultury. Nie zapominają o nas, a nasze potrzeby są realizowane – podkreśla Ryszard Burgiel.

W Walnym Zebraniu średzkich działkowców oprócz burmistrza uczestniczył też Ryszard Czerwiec, komendant Straży Miejskiej oraz radny Arkadiusz Gruszczyński. Zarząd ROD XX-lecie podsumował poprzedni rok i przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu. Przedstawiono także plany na rok bieżący i na przyszłość, w tym elektryfikacja i zwodociągowanie ogródków działkowych w perspektywie kilku lat.

Nieopłacone działki

Szanowni Działkowicze.

Uprzejmie informujemy, że cztery osoby zalegają z opłatami za działkę w 2015 i 2016 roku. Aż dwudziestu ośmiu działkowców zalega za 2016 rok. Z tego powodu zmuszeni jesteśmy do podjęcia radykalnych kroków wobec dłużników,  włącznie z zabraniem prawa do użytkowania działki.

 

                                                                                                   Zarząd RODXXlecie Środa Śląska